دانشکده مهندسی کامپیوتر با همکاری آزمایشگاه معماری سازمانی مجوز برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات ویژه کارکنان دولت را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان دریافت نموده است. آزمایشگاه معماری سازمانی با توجه به تخصص اعضای هیات علمی دانشکده  آمادگی خود را جهت برگزاری این دوره ها در سازمان ها اعلام می نماید.

مخاطبین این دوره های آموزشی: مدیران ارشد سازمان هاءمدیران و کارشناسان  فناوری اطلاعات و عموم کارکنان دولت می باشد.

عناوین دوره های آموزشی عبارتند از:

 • دولت الکترونیکی(۸ساعت)
 • مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات(۱۰ ساعت)
 • حاکمیت فاوا(اصولء چارچوب و استقرار)(۱۲ساعت)
 • مدیریت و خدمات فاوا و ITIL(۱۲ساعت)
 • مدیریت فرآیندهای سازمانی(۱۲ساعت)
 • معماری فناوری اطلاعات سازمانی(۲۰ ساعت)
 • تحلیل و طراحی سیستم(۱۶ساعت)
 • مهندسی شبکه(۳۰ساعت)
 • مدیریت امنیت اطلاعات(۲۰ساعت)
 • مدیریت ‌پروژه های فناوری اطلاعات(۱۲ساعت)
 • رایانش ابری(۸ساعت)
 • مهاجرت به نرم افزار های آزاد/متن باز(۱۶ساعت)
 • مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(۱۴ساعت)
 • مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک(۸ساعت)
 • شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها(۸ساعت)

لازم به ذکر است که مکان برگزاری دوره های آموزشی بنا به درخواست سازمان متقاضی می تواند در محل سازمان یا در محل دانشگاه برگزار شود.