در راستای تفاهم نامه تنظیم شده با سازمان فناوری اطلاعات کشور و در ادامه سه دوره برگزار شده در دانشگاه شهید بهشتی تهران، آقای مهندس مهجوریان و مهندس معصومی از تیم ازمایشگاه مرجع معماری سازمانی دانشگاه شهید بهشتی طی روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ در دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد حضوریافتند. آقای مهندس مهجوریان ضمن بازدید از محل آزمایشگاه در دانشکده مهندسی کامپیوتر و طی جلساتی تجارب خود را در موضوع تجاری سازی و تنظیم قراردادهای مرتبط با معماری سازمانی در اختیار تیم آزمایشگاه نجف آباد قراردادند. در ادامه دو موضوع کاربردی شامل فرآیند ارزیابی  پروژه های معماری سازمانی و  کار با ابزارهای نرم افزاری معماری سازمانی  جهت استفاده در پروژه های معماری سازمانی توسط تیم آزمایشگاه مرجع آموزش داده شد.