به اطلاع می رساند با توجه به توانمندی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و به استناد مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به شماره ۲۵۲۰۸۳ مورخ  ۱۳۹۷/۵/۲۱  آزمایشگاه معماری سازمانی این واحد دانشگاهی آمادگی برگزاری دوره های آموزشی فناوری اطلاعات ویژه  کارکنان دولت را اعلام میدارد. این دوره ها در سه گروه آموزشهای ویژه مدیران ارشد سازمانها، آموزشهای ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و دوره های آموزشی عموم کارکنان دولت قابل ارایه می باشد.  این دوره ها می تواند بنا به درخواست سازمانها در محل آن سازمان برگزار گردد.. از جمله این دوره ها می توان به مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت فرآیندهای سازمانی، معماری سازمانی فناوری اطلاعات و مدیریت امنیت اطلاعات اشاره کرد.