سمینارآموزشی مدیریت معماری سازمانی در محل معاونت شهرداری اصفهان در تاریخ پنج شنبه ۲۲شهریورماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر نبی الهی برگزار گردید.در این سمینار که در راستای آموزش فرآیند تدوین شده در شهرداری اصفهان برگزار گردید موضوعات  زیرمطرح شد:

  • مبانی معماري سازماني
  • معرفی چارچوب معماری سازمانی  ایران
  • فرآيند مديريت معماري سازماني