نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد در تاریخ۱۸مهرماه  و با حضور جناب آقای دکتر طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی کشور برگزار گردید و تا ۲۵ مهر ماه ادامه داشت.  آزمایشگاه معماری سازمانی همراه با مرکز تحقیقات مه داده از طرف دانشکده کامپیوتر در این نمایشگاه حضور داشتند و آزمایشکاه معماری سازمانی اهداف و ماموریت های  خود را معرفی نمود. این آزمایشگاه اسناد مربوط به پروٰژه طراحی و استقرار مدیریت معماری سازمانی در شهرداری اصفهان و همچنین کتاب های حوزه تخصصی دانشکده کامپیوتر انتشارات دانشگاه آزاد را در این نمایشگاه ارائه نمود. دوره های آموزشی قابل برگزاری ویژه کارکنان دولت (در قالب استند) معرفی گردید. .