دومین همایش علمی پیشرفت های معماری سازمانی در دانشگاه صنعتی شیراز با همت آزمایشگاه معماری سازمانی استان فارس (شیراز)  به مدت دو  روز در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان ماه برگزار گردید. دبیر این همایش آقای دکتر خیامی مدير آزمايشگاه شيراز بودند و همايش با دو سخنرانی  کلیدی ُ آقای دکتر شمس و آقای دکتر جون ازکره جنوبی شروع گردید. در این همایش دو نشست تخصصی ُ  ۹ کارگاه تخصصی ، ۲۵ مقاله حضوری و ۱۵ مقاله به صورت  پوستردر حوزه معماری سازمانی ارائه شد.آزمایشگاه معماری سازمانی نجف آباد در این همایش ُ  با اخذ پذیرش ۳  مقاله ُ  ارائه کارگاه تخصصی با عنوان  (کاربرد زبان مدلسازی آرکی میت در معماری سازمانی ) و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آزمایشگاه معماری سازمانی نجف آباد (استان اصفهان ) مشارکت نمود.