01

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام در تاریخ ۲۱ تا ۲۵ آبان ماه به مدت ۵ روز واقع در پل تاریخی شهرستان ُ سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار شد.   دانشگاه آزاد واحد نجف آباد ُ  دانشکده مهندسی کامپیوتردر این نمایشگاه   غرفه ای را به خود اختصاص داده بود.  در غرفه دانشکده مهندسی کامپیوتر ُ  آزمایشگاه معماری سازمانی (شعبه اصفهان )  به همراه مرکز تحقیقات مه داده حضور داشتند.  همچنین  پروژه تکمیل شده  با موضوع طراحی و استقرار مدیریت معماری سازمانی در شهرداری اصفهان  به نمایش گذاشته شد.آزمایشگاه معماری سازمانی  در این نمایشگاه آمادگی  برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت را اعلام نمود.