کارگاه مدلسازی معماری سازمانی در تاریخ 21آذر ماه 97 به مناسبت  هفته پژوهش توسط آزمایشگاه معماری سازمانی با ارائه دکتر اکبر نبی الهی و همکاری مهندس قاسمی و با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید .در این کارگاه که به مدت 3 ساعت برگزار گردید،  ابتدا به مفاهیم اصلی معماری سازمانی و چارچوب معماری سازمانی ایران اشاره شد. سپس با طرح ضرورت مدلسازی در معماری سازمانی به معرفی زبان مدلسازی آرکی میت پرداخته شد.در انتها با استفاده از ابزار آرکی به صورت عملی شرکت کنندگان یک مدل لایه ای از معماری سازمانی نمونه را طراحی کردند. در این کارگاه دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و برخی ازاعضاء هیات علمی حضورداشتند.

pic3