به استحضار مي رساند مركز آموزش هاي كاربردي و تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد با توجه به مجوز اخذشده در برگزاري دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات ويژه كاركنان دولت به شماره 252083 مورخ 21/5/1397 از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، دوره ي آموزشي " معماري فناوري اطلاعات سازماني" وي‍ژه مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات دستگاههاي اجرايي استان به شرح زير اقدام نمايد.  در ضمن ثبت نام اينترنتي دوره از طريق آدرس اينترنتي امكانپذير مي باشد

https://evand.com/events/iaun207

عنوان دوره: معماري فناوري اطلاعات سازماني وي‍ژه مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات

زمان: دوشنبه 27 خرداماه  1398 (ساعت 8 تا 18:00 به مدت 10 ساعت)

برگزار كننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مركز آموزش هاي كاربردي و تخصصي با همكاري آزمايشگاه معماري سازماني

اساتيد برگزار كننده: دكتر اكبر نبي الهي، دكتر فرامرز صافي(اعضاي هيات علمي دانشگاه)