با مكاتبات انجام شده با سازمانهاي سطح استان اولين دوره معماري سازماني فناوري اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در خردادماه 1398 برگزار گرديد. در اين دوره كه با حضور كارشناسان و مديران IT سه سازمان ذوب آهن اصفهان، سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و شركت گاز استان اصفهان برگزار گرديد مباحثي از جمله معماري سازماني، معماري سرويس گرا، مديريت فرآيندهاي كسب و كار، و ابزارهاي مدلسازي معماري سازمان مطرح گرديد.همچنين مدلسازي با زبان  آركي ميت آموزش و در محيط ابزار استفاده گرديد.  شركت كنندگان اين دوره به مدت نيم ساعت از آزمايشگاه معماري سازماني در دانشكده مهندسي كامپيوتر بازديد نمودند.