خدمات حوزه معماری سازمانی

 • مشاوره و آموزش چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
 • آموزش دوره پایه معماری سازمانی
 • آموزش دوره پیشرفته معماری سازمانی
 • مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های معماری سازمانی
 • تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات
 • ارایه پیشنهاد و اجرای پروژه های معماری سازمانی
 • ارزیابی بلوغ معماری سازمانی
 • خدمات حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • مشاوره و نظارت بر مدلسازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • طراحی سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار
 • مهندسی سازمان و سیستمهای نرم افزاری با رویکرد سرویس گرا
 • یکپارچه سازی سیستم ها و خدمات
 • خدمات حوزه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • آموزش دوره مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکرد ITIL
 • آموزش دوره راهبری فناوری اطلاعات با رویکرد COBIT 5
 • مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 20000