ساختار سازمانی آزمایشگاه

سرپرست آزمایشگاه (دکتر اکبر نبی الهی)

مدیر فنی آزمایشگاه (دكتر شهره آجودانيان)

طراح وب سایت آزمایشگاه (مهندس دوستانی)

هسته پژوهشی معماری سازمانی

              تیم اجرایی پروژه ها

كارشناس آزمايشگاه ( مهندس اصغر فرهادي)

همکاران  هیات علمی آزمایشگاه معماری سازمانی(دارای پیوند به سوابق علمی)

  دکتر اکبر نبی الهی (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

  دکتر فرامرز صافی (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

  دکتر سید حبیب سیف زاده (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکتر محمد نادری دهکردی(دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکتربهرنگ برکتین (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکترناصر خانی (دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت)

دکترحمید رستگاری (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکتر شهره آجودانیان (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکتر مهدی شریفی (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

دکتر هما موحد نژاد (دانشکده مهندسی کامپیوتر)

مهندس محمدرضا حبیب الهی (مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه)

اعضای هسته پژوهشی معماری سازمانی در سال جاری (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)        

مهندس رضا شریفی(دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات)

مهندس سمیه درخشان (دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات)

مهندس احسان براتی (دانشجوي دکترای مدیریت فناوری اطلاعات)

مهندس منصور روستازاده (دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار)

مهندس زهرا حسيني (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار)

مهندس محمود قاسمی(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات)

مهندس محمد فتحی(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  فناوری اطلاعات)

مهندس فاطمه واعظ زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار)

مهندس شهرزاد تاج پور(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  فناوری اطلاعات)

مهندس محمدجواد درویشی (کارشناس مهندسی  فناوری اطلاعات)

مهندس محمد صادق درخشان(کارشناس مهندسی  فناوری اطلاعات)