معرفی برخی استانداردها و مدلهای مرجع جهت استفاده متخصصین معماری سازمانی

 ناشر
ISO/IEC
 Sebis
Object Management Group (OMG)
سازمان فناوری اطلاعات ایران  و دانشگاه شهید بهشتی
Open Group
 سال انتشار
۲۰۱۱
 ۲۰۱۵
۲۰۱۱
۱۳۹۵
۲۰۱۱
موضوع
استاندارد
استاندارد
استاندارد
مدل مرجع
مدل مرجع