معرفی برخی منابع مفید جهت استفاده محققین و متخصصین معماری سازمانی

 ناشر
 Open Group
 Open Group
 Springer
Elsevier
 Open Group
 سال انتشار
 ۲۰۱۱
 ۲۰۱۲
 ۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۱
موضوع
چارچوب معماری سازمانی
زبان مدلسازی
کتاب
کتاب
متدولوژی