بخشی از مجموعه مقالات منتشر شده با همکاری اعضای هسته پژوهشی معماری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 سال انتشار
۲۰۱۰
۲۰۱۱
 ۲۰۱۱
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۱۳۹۲
۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
۱۳۹۳
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۴
۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
۱۳۹7
۱۳۹7
۱۳۹7
نشریه/کنفرانس
International Symposium on Information Technology - ITSim10 , Kualalumpur, Malaysia
Elsevier Journal of Systems and Software
International Conference on Research and Innovation in Information Systems - ICRIIS 2011
International Management Review
International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA)
ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس
 کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
 دومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
 نویسندگان
اکبر نبی الهی
رز آلیندا آلیاس
شمسول سهیبوالدین
Faramarz Safi-Esfahani, Masrah Azrifah Azmi Murad, Md Nasir B Sulaiman, Nur Izura Udzir
 اکبر نبی الهی
رز آلیندا آلیاس
شمسول سهیبوالدین
Khani, N., Nor, K. M., Hakimpoor, H., Bahrami, M., & Salavati, S
Khani, N., Khalil, M. N., Bahrami Samani, M., & Hakimpoor, H
اکبر نبی الهی
فاطمه جاوری، محمد داورپناه جزی، شهره آجودانیان، همایون یزدان پناه
 حمید رضا بینا- اکبر نبی الهی
 فرامرز صافی
 خدیجه قاسمی مبارکه، شهره آجودانیان، محمد داورپناه جزی
 فرزانه سادات جلایر؛ اکبر نبی الهی
 مریم نورایی آباده، شهره آجودانیان
فرشید صالحی؛ اکبر نبی الهی؛ حبیب سیف زاده
 مریم شاه منصوری- اکبر نبی الهی- ناصر خانی
فروغ السادات احمدی- اکبر نبی الهی
فاطمه واعظ زاده دهقی- اکبر نبی الهی
مریم ترابی- سید حبیب سیف زاده
 عنوان مقاله
A Service Oriented Framework for Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture
Adaptable decentralized service oriented architecture
 A Review on Multiple Perspectives of IT Services in Information Systems and Computer Science
IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success
An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success
مروري برمعماري خدمت در مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر چارچوب ITILو بررسي ارتباط آن با معماري سازماني
ارزیابی بلوغ معماری سرویس گرا در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
 پياده سازي مديريت خدمات فناوري اطلاعات: بررسي وضعيت ITIL در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها
مروری بر روشهای شناسایی سرویس های کسب و کار در معماری سرویس گرا
 تنظیم چارچوب معماری سازمانی فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن معماری سرویس گرا و تاکید بر چارچوب زکمن
 ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت سازماني
 ارائه مدلی جهت استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمانهای اموزشی
مروري بر مدلهاي ارزيابي بلوغ معماري سازماني
 شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملي نفت ايران)
ارائه مدلی برای استقرار فرایند مدیریت حوادث فناوری اطلاعات در سازمان ها مبتنی بر چهارچوب ITILو اسکرام
چارچوب SAFe: رویکردی مقیاس پذیر و چابک برای اجرای پروژه های بزرگ معماری سازمانی
شناسایی پارامترهای موثر در تخمین کیفیت نرم افزارهای متن بسته در فرآیند مهاجرت به نرم افزارهای متن باز