پس از گذشت يكسال از انعقاد تفاهم نامه تاسيس آزمايشگاه معماري سازماني بين واحد نجف آباد و سازمان فناوري اطلاعات ايران و به استناد گزارش ساليانه ارائه شده در حضور  آقاي دكتر ناظمي رياست سازمان فناوري اطلاعات ايران در تاريخ سه شنبه چهارم تيرماه 1398 در محل سازمان فناوري اطلاعات ايران(در تهران)، آقاي مهندس فرقاني معاون توسعه دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات ايران، جهت بررسي وضعيت بهره برداري از آزمايشگاه معماري سازماني به دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد تشريف آوردند. اين آزمايشگاه كه تنها آزمايشگاه معماري در كل واحدهاي دانشگاه آزاد كشور مي باشد و جهت پشتيباني و توسعه دولت الكترونيك از مسير توسعه معماري سازماني تاسيس شده است نماينده سازمان فناوري اطلاعات در استان اصفهان جهت ارائه خدمات اين حوزه ميباشد. آزمايشگاه معماري سازماني واحد نجف اباد در كنار 7 دانشگاه دولتي كشور كه در 7 استان ديگر كشور در موضوع معماري سازماني فعاليت مي كنند در واحد نجف اباد تاسيس گرديد تا خدمات مناسب به سازمانهاي دولتي و خصوصي استان اصفهان انجام دهد.

آقاي مهندس فرقاني به محض ورود جهت خوشامدگويي و معرفي دانشگاه به دفتر رياست دانشگاه دعوت گرديدند و ماموريت خود را بازديد از ازمايشگاه معماري سازماني دانشگاه و تسهيل در فعاليت اين آزمايشگاه اظهار نمودند. ايشان پس از آشنايي كلي با دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد جهت بازديد مركز داده دانشگاه تشريف بردند كه پس از اطلاع از زيرساخت فناوري دانشگاه توصيه هايي به مدير فناوري اطلاعات دانشگاه ارائه نمودند. ايشان در ادامه به دانشكده مهندسي كامپيوتر حضور يافته و از محل آزمايشگاه معماري سازماني دانشكده بازديد نموده و از نزديك از توانمنديهاي اين آزمايشگاه از جمله اعضاي هيات علمي ان مطلع گرديدند. سپس به بازديد از مركز تحقيقات مه داده دعوت شدند كه با فعاليتهاي مركز آشنا شده و توصيه هايي در مورد توسعه تجهيزات مركز داده اين مركز تحقيقات مطرح نمودند.

در انتها آقاي مهندس فرقاني ضمن ابراز رضايت از فعاليتهاي آزمايشگاه معماري سازماني، به تهيه و ارسال نامه اي جهت معرفي آزمايشگاه به اداره كل فناوري اطلاعات استان اشاره نمودند كه درآن به توانمنديها و ماموريت آزمايشگاه در سطح استان اشاره شده است. ابلاغ اين نامه به ادارات استان مي تواند در انجام فعاليتهاي آموزشي، مشاوره و نظارت در سطح سازمانهاي استان راه گشا باشد.