به اطلاع مي رساند با توجه به راه اندازي رشته كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات  گرايش معماري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد براي سال تحصيلي 1398، اولين گروه از دانشجويان كارشناسي ارشد پس از شركت در آزمون كارشناسي ارشد (خردادماه 1398) و انتخاب رشته، در رشته تحصيلي معماري سازماني پذيرفته شدند. اين دانشجويان كه 15 نفر مي باشند با مدارك كارشناسي با عناوين مهندسي نرم افزار، مهندسي فناوري اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري در اين رشته ثبت نام نمودند. بر اساس برنامه ريزي گروه تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر و با همكاري آزمايشگاه معماري سازماني، دروس مهندسي نرم افزار پيشرفته، معماري نرم افزار و برنامه ريزي منابع سازماني با اساتيد متخصص موضوع خانم دكتر آجودانيان، آقاي دكتر سيف زاده و آقاي دكتر نبي الهي در ترم اول 98-99 برگزار مي گردد.