• خدمات آموزشی (سمینار؛ دوره سازمانی؛ کارگاه تخصصی)
  • خدمات پژوهشی کاربردی و تدوین اسناد مطالعاتی معماری
  • خدمات مشاوره ای و مشارکت در اجرا
  • خدمات آماده سازی؛ نظارت فنی و ارزیابی بلوغ معماری