با توجه به قدمت گروه تخصصی مهندسی نرم افزار در دانشکده مهندسی کامپیوتر و تشکیل آن از سال ۱۳۷۴ و شروع فعالیتهای گروه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۹ فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه های برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و معماری سازمانی از سال ۱۳۹۱ در دانشکده شکل گرفت. آقای دکتر نبی الهی با توجه به سوابق خود در صنعت و موضوع رساله دکترای خود (سالهای ۱۳۸۶ تا۱۳۹۰) در زمینه بین رشته ای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و معماری سازمانی؛ فعالیت خود را با تکیه بر برنامه درسی رشته کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۱ در درس مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات شروع نمود و مبانی برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات را مبتنی بر رویکرد معماری سازمانی در این درس مطرح نمود. در ادامه کار با بهره گیری از سرفصل جدید وزارت علوم درس معماری سازمانی توسط تدریس گردید. به دنبال آن درس معماری نرم افزار توسط آقای دکتر سیف زاده در برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار قرار گرفت و با استقبال دانشجویان مواجه گردید.

از جمله دیگر اعضای هیات علمی فعال دانشکده در این حوزه آقای دکتر فرامرز صافی می باشند که ایشان طی سالهای گذشته در طراحی فرآیندهای سازمانی و سیستم های مدیریت فرآیند و همچنین معماری سرویس گرا در پروژه های دانشگاهی و برون دانشگاهی فعالیت داشته اند (از سال ۱۳۸۲). آقای دکتر ناصرخانی از اساتید گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی می باشند که درحوزه مدیریت راهبردی سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات فعلیت نموده و فعالیتهای پژوهشی و کاربردی مختلفی در حوزه برنامه ریزی راهبردی سازمان و فناوری اطلاعات از جمله تدوین برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد داشته اند.

تیم پژوهشی معماری سازمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال ۱۳۹۴ با راهنمایی آقای دکتر نبی الهی شروع به کار نمود. در ادامه با تعریف پایان نامه های کارشناسی ارشد با هدف انجام پژوهشهای کاربردی حوزه معماری سازمانی شروع گردید. در سال ۱۳۹۵ با تنظیم قرارداد یک پروژه در موضوع معماری سازمانی فعالیت تجاری گروه پژوهشی معماری سازمانی شروع گردید. در ادامه فعالیت دانشگاه با اخذ مجوز دکترای مدیریت فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۴ و جذب دانشجویان دکتری در این رشته در گرایش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات فعال گردید و درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برای این رشته ارایه گردید. اکنون فعالیتهای پژوهشی دانشکده در حوزه معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حال انجام می باشد و به طور همزمان فعالیتهای انجام پروژه های برون دانشگاهی و در محیط جامعه و صنعت در حال انجام می باشد. این مرکز آزمایشگاهی در بهمن ماه ۱۳۹۶ با معرفی سازمان فناوری اطلاعات کشور در دوره آموزشی تاسیس آزمایشگاه معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی شرکت نمود و به این ترتیب فعالیت های خود را با عنوان اولین  آزمایشگاه معماری سازمانی  در استان اصفهان ادامه می دهد.