آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، پروژه طراحی و استقرار مدیریت معماری سازمانی را در شهرداری اصفهان با موفقیت به اتمام رساند. این پروژه نتیجه تلاش تیم آزمایشگاه طی یک و نیم سال گذشته می باشد. موضوع پروژه طراحی و تدوین فرآیند مدیریت معماری سازمانی  متناسب با نیاز شهرداری اصفهان و مبتنی بر چارچوب راهبری فناوری اطلاعات کوبیت ۵ و با بهره گیری از متدولوژی توسعه معماری در چارچوب توگف ۹.۱  طراحی شده است.