دانشکده مهندسی کامپیوتر طبقه دوم

   تلفن تماس ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۰۷