یک نهاد پژوهشی آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با هدف ارایه خدمات زیر:

  • مشاوره نظارت و ارزیابی طرح های معماری سازمانی در استان اصفهان
  • آموزش دوره های تخصصی معماری سازمانی و تربیت نیروی انسانی متخصص
  • انجام پروژه های معماری سازمانی و هدایت پژوهشهای کاربردی مورد نیاز