اخبار آزمایشگاه

تصویر خبر
عنوان خبری کارت

به استناد گزارش ساليانه ارائه شده در حضور آقاي دكتر ناظمي رياست سازمان فناوري اطلاعات ايران در تاريخ سه شنبه چهارم تيرماه 1398 در محل سازمان فناوري اطلاعات ايران(در تهران)، آقاي مهندس فرقاني معاون توسعه دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات ايران، جهت بررسي وضعيت بهره برداري از آزمايشگاه معماري سازماني به دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد تشريف آوردند. اين آزمايشگاه كه تنها آزمايشگاه معماري در كل واحدهاي دانشگاه آزاد كشور مي باشد و جهت پشتيباني و توسعه دولت الكترونيك از مسير توسعه معماري سازماني تاسيس شده است نماينده سازمان فناوري اطلاعات در استان اصفهان جهت ارائه خدمات اين حوزه ميباشد.

محورهای اصلی خدمات آزمایشگاهی

consulting

خدمات حوزه معماری سازمانی

مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های معماری سازمانی تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات ارایه پیشنهاد و اجرای پروژه های معماری سازمانی ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

managing

خدمات حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مشاوره و نظارت بر مدلسازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار طراحی سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار مهندسی سازمان و نرم افزار با رویکرد سرویس گرا

Implementation

خدمات حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات

پياده سازي مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با رویکرد ITIL پياده سازي راهبری فناوری اطلاعات با رویکرد COBIT 5 مشاوره و آموزش استاندارد ISO/IEC 20000

Instructions

خدمات حوزه معماری امنیتی سازمانی

آموزش و مشاوره دوره هاي امنيت اطلاعات اجراي سيستمهاي امنيت اطلاعات سازماني طراحي معماري امنيت اطلاعات سازماني

مشتریان و پروژه های مهم

gas-iran IAUN_logo shahrdari-esf