خدمات آموزشی :

آزمايشگاه معماري سازماني با همكاري دانشكده مهندسي كامپيوتر موفق به اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي فناوري اطلاعات وي‍ژه كاركنان دولت از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان گرديد. این آزمایشگاه با توجه به تخصص اعضاي هيأت علمي دانشکده آمادگي خود را جهت برگزاري اين دوره ها در سازمانها اعلام می نماید:
1.مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
2.حاکمیت فاوا (اصول،چارچوب و استقرار) مبتنی برCOBIT 3.مدیریت خدمات فاوا و ITIL
4.مدیریت فرایندهای سازمانی
5.معماری فناوری اطلاعات سازمانی
6.مدل سازی معماری سازمانی با ابزار Sparx EA
7.مدیریت امنیت اطلاعات
8.مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
9.مهندسی شبکه
10.رایانش ابری