خدمات پژوهشی و اجرا


یکی از خدمات اصلی آزمایشگاه معماری سازمانی انجام پژوهش های علمی، کاربردی و انجام پروژه های مورد نیاز صنعت در موضوعات زیرمی باشد:
۱. تهیه سند برنامه راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان ها
۲. بهبود و یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار در سازمان ها
۳. مدل سازی معماری سازمانی با ابزار Sparx EA
۴. ارزیابی فناوری اطلاعت در سازمان ها بر اساس استاندارد Cobit 5.0
۵. مدیریت فناوری اطلاعات مبتی بر ITIL
۶. پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها
۷. طراحی معماری زیر ساخت فناوری اطلاعات در سازمان ها
۸. انجام پروژه های معماری سازمانی مبتنی بر چارچوب توگف
۹. مدلسازی فرآیندهای سازمانی به روش BPMN