خدمات مشاوره ای و نظارت

یکی از خدمات آزمایشگاه معماری سازمانی ارائه خدمات مشاوره و نظارت بنابه درخواست سازمانها و مشتریان می باشد.
خدمات مشاوره جهت سازمانهایی که در ابتدای راه انجام پروژه معماری هستند می تواند مفید باشد. از جمله پروژه های قابل انجام قبل از شروع پروژه اصلی معماری سازمانی اجرای پروژه آماده سازی می باشد که می تواند مقدمات کار را آماده کند و سازمان را آموزش داده و جهت انجام پروژه معماری سازمانی توجیه نماید.
خدمات نظارت مربوط به سازمانهایی است که قصد اجرای پروژه معماری سازمانی با کمک یک سازمان مجری دارند مورد استفاده قرار میگیرد. کارفرما می تواند جهت اطمینان از انجام کار صحیح و درست از مشاوره آزمایشگاه معماری سازمانی استفاده نماید.
این دو نوع خدمت می تواند راهگشای سازمانها در شرایط خاص باشد.